Terugblik raadsvergadering 13 juli 2017 - niet bang zijn

Aan het begin van de vergadering kwam het dilemma rondom het burgerinitiatief Aldtjerk Foarút aan de orde, in vervolg op besprekingen in eerdere raadsvergaderingen dit jaar. Ook tijdens de vergadering bleek een deel van de raad angstig om echt ruimte te geven aan de bewoners. Iedereen is het eens met het totale plan voor recreatiewoningen en een meer. Als overheden, gemeente en provincie, willen we graag de garantie krijgen dat het hele plan zal worden uitgevoerd. Dat kunnen de initiatiefnemers op korte termijn niet geven, daar is meer tijd en manoeuvreerruimte voor nodig. Letterlijk hebben de initiatiefnemers ons ook die ruimte gevraagd, in de vorm van een fasering waarbij eerst een klein stukje plas en een aantal woningen mag komen. Een meerderheid van VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en GrienLinks heeft die ruimte nu gegeven. Het is goed dat we op deze manier de ruimte aan een waardevol burgerinitiatief kunnen geven, al had dat wat de VVD betreft aanmerkelijk sneller en met grotere volwassenheid gekund.

Ook het dossier kinderopvang stond weer op de agenda. Eerder hadden we nadere informatie gevraagd over de verschillende cijfers en gespreksverslagen. Aanvankelijk kregen we niet de informatie die we vroegen, er werd om onduidelijke reden een mistgordijn opgeroepen. Op die manier konden wij onze controlerende taak niet uitvoeren. Dat wekte een dusdanige argwaan dat we door hebben gevraagd. Uit de informatie die we uiteindelijk toch hebben gekregen, hebben we enkele dingen gehaald die in het verleden beter hadden gekund, maar geen actuele knelpunten meer. Wel hebben we aandacht gevraagd voor hoe de scholenkoepels nu, deels met gemeenschapsgeld, met de aanbesteding van kinderopvang omgaat. Naar onze waarneming zijn de eisen zo hoog gesteld dat op voorhand duidelijk was dat maar één (grote) organisatie in aanmerking zou komen. Onder het mom van schaalgrootte sluiten we ongewild lokale ondernemers uit, of dwingen we ze tot tijdrovende samenwerkingsconstructies. Voor ons een punt van aandacht voor de komende periode.

De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met een nieuw energieplan. Aan ons was de vraag waar dat over zou moeten gaan. Wij hebben meegegeven dat eerst en vooral geluisterd moet worden naar inwoners en ondernemers. Zij hebben veel inzichten en creativiteit. Ook andere partijen stellen dat voorop. Wat ons betreft wordt het geen dikke beleidsnota, maar vooral een uitnodiging om initiatief te nemen.

Het gesprek over de jaarrekening was wat raar. Veel aandacht ging uit naar het ontbreken van een accountantsverklaring. De voornaamste reden is dat niet beoordeeld kon worden of (zorg)diensten waarvoor de gemeente betaald heeft ook daadwerkelijk zijn geleverd. Onze conclusie is dat we als gemeente onvoldoende alert en scherp in de verantwoording die anderen aan ons moeten afleggen. Verder is het een rare discussie die eerst en vooral landelijk moet worden gevoerd, daar worden de regels bepaald. Het gesprek over de accountant leidde de aandacht af van de inhoud van de jaarrekening. Op zich lijkt het mooi dat inkomsten en uitgaven dicht bij elkaar liggen, met een kleine plus. Ondertussen worden we met name in de zorg en de sociale zekerheid met grote, tegenvallende kosten geconfronteerd. Alleen doordat elders meevallers blijken, komen we positief uit. Wij vinden dat nog geen robuust financieel beleid, maar er waren geen andere fracties die daar op door willen praten.

Op de agenda stond ook het voortzetten van Sociaal Domein Fryslân, de samenwerking van gemeenten en provincie op het gebied van de zorg. De VVD vraagt zich daarbij af of onze kantelingsgedachte in dit grote geheel nog voldoende tot z'n recht komt, en of we de zorgondernemers niet met teveel rompslomp opzadelen. Andere partijen herkennen onze zorgen niet, zien vooral het voordeel van de regionale afstemming. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen, met oog voor het (lokaal) ondernemerschap en het maatwerk in onze dorpen.

Vervolgens ging de vergadering snel. We hebben tegen het vernieuwde Beleidsplan Frysk gestemd, samen met GBT. Wij vinden dat nu de goede en genoeg aandacht voor het Fries is, dat hoeft wat ons betreft niet meer of anders. Bij de verordening WMO hebben we aandacht gevraagd voor het maken van scherpe afspraken over accountantsverklaringen, het college komt daar op terug. De verrassing aan het einde was de aankondiging van wethouder Rypstra. Zij is per 1 september directeur van de vereniging circulair Friesland en treedt terug als wethouder. We zullen later aandacht besteden aan wat zij in de afgelopen jaren voor de gemeente heeft betekend.