Terugblik op de raad 16 maart - het venijn zit in de staart

De raadsvergadering van 16 maart was druk bezocht. Voor velen was het de afronding van een training 'politiek actief'. Mogelijk komen we hen na de volgende verkiezing tegen in de raad. Er waren ook veel mensen voor het bestemmingsplan Noardburgum. Namens hen deed een inspreker het verzoek om niet in te stemmen met een bouwmogelijkheid op een stuk land. Twee jaar geleden had de raad juist om die bouwmogelijkheid gevraagd, in de wetenschap dat het uitzicht van de vijf omwonenden daardoor zou afnemen. Er is nu niets veranderd, dus is het bestemmingsplan inclusief bouwmogelijkheid vastgesteld.

Interessant punt was de evaluatie van het groenbeleid. Sinds 2012 is op het maaien en de onkruidbestrijding bezuinigd. Dit heeft de afgelopen jaren veel klachten opgeroepen, maar daar gaat de evaluatie nauwelijks op in. Er wordt een positief beeld geschetst, met aandacht voor maatwerk. Het eindigt met het voorstel het groenbeleid te houden zoals het is. Zoals het CDA als eerste opmerkte - ook ons punt - ontbreekt een financiële evaluatie geheel. Hebben we de bezuiniging ook gehaald, of meer dan gewenst? Wordt er niet te weinig gemaaid en als het wel gebeurd, wordt er dan niet te zwaar materieel ingezet? En is de nu gekozen uitvoering ook de meest effectieve? Het is jammer dat we niets anders krijgen dan een verwijzing naar de begroting en jaarrekening. Het is net als het groenbeleid: als u wat wil, moet u het zelf maar uitzoeken.... We hebben wel met elkaar afgesproken dat het college geld gaat zoeken om meer in te kunnen gaan op vragen en verzoeken in de dorpen. Wordt vervolgd.

We hadden een vrij gesprek over het afvalbeleid. Als raad kregen we de vraag voorgelegd hoe wij de toekomst van het afvalbeleid zien. Moeten we meer doen als gemeente, mag het duurder worden ... De vraag is echter zo oppervlakkig gesteld, dat het niet mogelijk was een afgewogen antwoord te geven. Goed beschouwd was het daarmee een vrijblijvend gesprek. Wel duidelijk was het brede draagvlak voor het vaker openstellen van het grofvuilperron. Dit zal, samen met wat andere voorstellen, in een soort enquête binnen de gemeente worden voorgelegd. Als de inwoners zich hebben uitgesproken, komt het onderwep terug ter bespreking.
In meerderheid was de gemeenteraad bereid om € 32.000,- extra bij te dragen aan reclame voor Culturele Hoofdstad 2018. Voor ons onbegrijpelijk. We hebben het geld niet, moet nog worden gevonden. We hebben eerder ook al € 100.000,- bijgedragen. En het geld gaat niet eens naar culturele projecten en evenementen. De tegenstem van VVD en CU was helaas niet genoeg.
Laat op de avond werd het gesprek wat juridisch. Voorgesteld werd de algemene plaatselijke verordening te verruimen, zodat de politie ook zonder concrete verdenking de auto of tas van iemand mag onderzoeken. Hoewel we graag de politie armslag willen geven om misdrijven te voorkomen, vinden we dat dit via het strafrecht moet gebeuren, niet via de plaatselijke verordening. In het strafrecht is namelijk een concrete verdenking nodig, dat beschermt de privacy van onze inwoners veel beter. De VVD acht dat, samen met GroenLinks en GemeenteBelangen Tytsjerksteradiel, beter. De meerderheid van de raad ziet dit echter niet als een groot probleem en heeft het volste vertrouwen in de professionaliteit van de politie.

We sloten de avond af met een gesprek tussen GroenLinks en de wethouder over beschut werk. Uit dat gesprek bleef bij ons vooral hangen dat - ondanks alle moeite en energie die we er als gemeente instoppen - het niet goed lukt om goed invulling te geven aan het beschutte werk. Leidt bij ons tot de vraag of we onze middelen en energie als gemeente wel effectief inzetten. Mooie vraag voor een andere keer.