Terublik op de raad 16 februari: Over papier en werkelijkheid

​Tijdens de laatste raadsvergadering ​onder voorzitterschap van mevrouw Mansveld - dank voor haar voortreffelijke waarneming - zagen we meerdere keren de kloof tussen papier en werkelijkheid. Punten waarop niet belangrijk lijkt hoe het in werkelijkheid is, als het maar goed op papier staat. Bij het eerste, en helaas ook het laatste, punt bleven we als VVD alleen staan in onze verwondering. Kennelijk hechten alle andere partijen meer belang aan papier.

Het eerste punt was het bestemmingsplan Burgum. Dat is nu vastgesteld door de raad. Zoals ​de ​vorige vergadering al was afgesproken, is het monumentenbeleid er nu uit gehaald. Dat is een belangrijk resultaat van de inspraak vorig jaar, waar veel ​bewoners tijdens een raadsvergadering hun bezwaar hebben verwoord. ​Als VVD hebben we ons destijds hard gemaakt voor het gehoor geven aan de bezwaren, en genoeg andere fracties in de raad mee weten te krijgen. Dat lukte deze keer niet bij het verzoek van een bewoner om een woning officieel te mogen splitsen. Een bestaande woning met twee gescheiden ingangen wordt nu door twee 'gezinnen' bewoond. ​Het verzoek van bewoners is om dit nu ook formeel als twee woningen aan te merken. Echter, ons beleid is dat het niet mag, dat op die plek maar een woning mag staan, dus werkt de gemeente niet mee. ​Dat vinden wij hypocriet: als je zo streng wil zijn, sta dan op de eerste plaats ook dubbele bewoning niet toe. Ons papieren beleid is kennelijk belangrijker dan de werkelijkheid, en als VVD alleen kunnen we dat niet veranderen.

​Het tweede punt met spanning tussen papier en werkelijkheid was de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid​. Bijzonder detail is dat voor de evaluatie méér papier is gebruikt dan voor het beleid zelf, hoezo duurzaam​heid...  Maar daar ging het niet om. In de evaluatie staat dat hergebruik van regenwater in nieuwbouw ​een succes is. In praktijk zijn daar echter problemen mee. Hier waren CDA, GBT, FNP en wij als VVD het met elkaar eens:​ hergebruik ​van ​regenwater ​zou ​niet zonder nader onderzoek doorgezet moet​en​ worden. ​Hoewel de wethouder van mening blijft dat het succesvol is, en dat de enkele klacht ​goed verholpen ​is, zal ze op verzoek van de meerderheid in de raad ​alsnog onderzoek doen. Alle 150 huidige gebruikers van het systeem ​zullen worden gevraagd naar hun ervaringen. Dit zal meegenomen worden bij de verdere voortzetting van het duurzaamheidsbeleid.​

 

Ook in twee wat kleinere punten was het zoeken naar de werkelijkheid. In de evaluatie sociaal domein staan enkele illustratieve voorbeelden die duidelijk moeten maken hoe het gaat. Wat we echter niet weten is of dit toevallig die paar goede voorbeelden zijn, of dat het in andere situaties ook zo gaat. Er staat maar een klein stukje werkelijkheid op papier. Tegelijk beseffen we dat het sociaal domein nog erg in opbouw is. In juni kunnen we mogelijk een beter beeld krijgen. Over Caparis, het sociaal-werkbedrijf voor gemeenten in de regio, kregen we de rapportage over het derde kwartaal 2016 te zien. Een positief verhaal, terwijl we ondertussen de werkelijkheid uit de kranten lezen: de herstructurering hapert. Jammerlijk dat we daar wederom aandacht voor moeten vragen, en voor snellere informatie van de wethouder. De wethouder belooft haar best te doen.

Aan het slot van de avond werd de kloof helaas pijnlijk duidelijk. Als gemeente vinden we ondernemerschap en initiatieven uit de gemeenschap erg belangrijk. Vorig jaar zomer was een initiatief ontstaan, namelijk 'funboatsports' op de Burgumer Mar. Als VVD hebben we dat in september vorig jaar op de agenda gezet, met de vraag aan het college om over watersport op de Burgumer Mar, en in het bijzonder de mogelijkheid van snelvaren, de nodige gesprekken te voeren. Dit is toegezegd, met de kanttekening dat de initiatiefnemers zelf voor een zeker draagvlak moeten zorgen. Op enig moment heeft de wethouder aangekondigd dat in maart een notitie hierover klaar is voor bespreking in de raad. Ondertussen is in januari door de provincie over het onderwerp gesproken en hebben de initiatiefnemers een - succesvolle - informatieavond gehouden. Het is nu dus een actueel onderwerp, het zomerseizoen 2017 komt al snel dichtbij en als het goed is heeft de gemeente de hele winter door kunnen werken aan het dossier. Als VVD hebben we daarom een motie ingediend om tempo te maken, en nu alvast aan de provincie te laten weten dat de gemeente positief is over snelvaren. De provincie kan dan de verdere (beleids-)onderzoeken doen en hopelijk tijdig voor het vaarseizoen een besluit hebben genomen.

Helaas. De informatie is nog niet allemaal klaar, alsof er een winterslaap is gehouden. Alle andere partijen in de raad wachter liever de notitie van het college af, en willen de tijd nemen om rustig een paar nagekomen brieven te lezen. Erger nog, eigenlijk willen de andere partijen dat het college een brede visie op watersport in de gemeente maakt, voordat we iets over de Burgumer Mar kunnen zeggen. Maart wordt dan als snel na de zomer. Nu is wel afgesproken dat in maart over alleen de Burgumer Mar wordt gesproken, maar of de andere partijen dan voldoende informatie hebben, en of we dan nog op tijd zijn voor het vaarseizoen.... "Reken maar op zomer 2018" laat een collega raadslid al weten. Ondernemers en initiatiefvolle burgers zullen dan al lang zijn afgehaakt, afgeknapt op een overheid die eerst een jaar lang papier wil maken en bestuderen. Zo worden ondernemerschap en burgerinitiatief vooral op papier beleden. Ons beeld: de ondernemende werkelijkheid wordt met ambtelijk papier bestreden.