Terugblik op raadsvergadering 3 november: krappe begroting

Op 3 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2017 besproken en vastgesteld. De vergadering begon goed met felicitaties en bloemen voor ons raadslid Lidewij Bergsma vanwege het ontvangen van haar bul voor haar studie Rechtsgeleerdheid in Leiden. Op hoofdlijnen zit de begroting goed in elkaar, met een gezond financieel perspectief. Echter, niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat de gemeente meer geld van de regering krijgt. En dan nog hebben we maar een mager plusje van € 11.000,- aan het eind van het jaar. Verder blijkt bij nader bestuderen dat het college keuzes gemaakt heeft die we als VVD niet willen maken. Keuzes ook die de werkelijke financiële situatie vertroebelen.

Zo stelt de begroting dat de lokale lasten niet veel stijgen en de gemaakte kosten precies dekken. Wat wij zien, en onder andere de PvdA ook, is dat sommige tarieven met ruim 7% stijgen. Dat is voor de VVD veel te hoog. En wat de kostendekkendheid betreft lijkt daar eerder sprake van doel-begroten: tarieven mogen stijgen, dus kunnen we meer uitgeven. Zo is een begroting inderdaad makkelijk sluitend te krijgen.

De begroting laat zien hoeveel aandacht en zorg de gemeente heeft voor de samenleving. Het accent daarbij ligt wel erg op de groep mensen aan de onderkant van de samenleving. Daarmee doet het college geen recht aan de werkelijke inzet die de gemeente hoort te doen voor alle groeperingen in de samenleving. Want gelukkig is niet heel Tytsjerksteradiel zorgbehoeftig.

Ook het behoud van het goede is belangrijk en vergt aandacht. Zo zien we te weinig aandacht voor bijvoorbeeld het vestigingsklimaat, dat na de verkiezing als beste MKB gemeente van Friesland vooral behouden moet blijven. We missen in de begroting geld voor het verhelpen van gevaarlijke verkeerssituaties, voor het verhelpen van de oostblok-achtige (súteriche) aanblik van groen en trottoirs, en voor onderwijshuisvesting voor de samenwerkende scholen in onze gemeente. We maken ons zorgen dat dit in de loop van 2017 tot tegenvallers gaat leiden. Zo ruim is onze begroting en onze reserve immers ook weer niet. Met een beetje tegenvaller komen we al in de rode cijfers, bijvoorbeeld als minder bezuinigd kan worden op de eigen organisatie (al opgenomen voor ruim 1 miljoen) of als de uitgaven in de (jeugd) zorg hoger worden.


Onze zorgpunten zijn nu niet zo groot en expliciet dat we daar de hele begroting op af kunnen keuren. We hebben dus de begroting vastgesteld, maar ondertussen wel enkele onderwerpen op het oog om het komende jaar scherp te volgen.


Jammer is dat met name ChristenUnie en GroenLinks de begrotingsbehandeling aangrepen om wederom over het AZC praten. De indruk wordt gewekt dat mensen hier onder erbarmelijke omstandigheden verblijven. Dit doet geen recht aan alle moeite, tijd en geld die door zovelen in ons land besteed wordt om deze groep goed te begeleiden naar hun thuisland. Bovendien geeft het hoop aan de uitgeprocedeerde asielzoekers dat ze met steun van de lokale politiek toch mogen blijven. Het gaat hier om een incident, het wordt door de genoemde partijen volledig uit zijn verband getrokken. De motie is wat de VVD betreft terecht niet aanvaard door de raad.