• VVD De Fryske Wâlden opgericht

  18 november − De VVD-afdelingen van Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland gaan voortaan samen in het lokaal netwerk VVD De Fryske Wâlden. De leden van de drie afdelingen hebben hier unaniem mee ingestemd tijdens een oprichtingsvergadering op 16 november in Drachten. VVD De Fryske Wâlden sluit hiermee aan bij de landelijke structuurwijziging om met meer openheid en toegankelijkheid een verzamelplaats te worden voor alle liberaal denkenden in de drie gemeenten. Lees verder

 • Hoorzitting snelvaren – vrijheid door overleg

  19 april − Op dinsdag 18 april hield de gemeenteraad een hoorzitting over snelvaren op het Burgumermar. Aanleiding was een verzoek van enkele initiatiefnemers vorig jaar om met “boat funsports” weer levendigheid en vooral jeugd in de regio te binden. Op basis van de hoorzitting zal de gemeenteraad in mei een standpunt innemen en dat als advies aan de provincie Fryslân sturen. Uiteindelijk zal de provincie een besluit nemen. Lees verder

 • Terugblik op de raad 16 maart - het venijn zit in de staart

  18 maart − De raadsvergadering van 16 maart was druk bezocht. Voor velen was het de afronding van een training 'politiek actief'. Mogelijk komen we hen na de volgende verkiezing tegen in de raad. Er waren ook veel mensen voor het bestemmingsplan Noardburgum. Namens hen deed een inspreker het verzoek om niet in te stemmen met een bouwmogelijkheid op een stuk land. Twee jaar geleden had de raad juist om die bouwmogelijkheid gevraagd, in de wetenschap dat het uitzicht van de vijf omwonenden daardoor zou afnemen. Er is nu niets veranderd, dus is het bestemmingsplan inclusief bouwmogelijkheid vastgesteld. Lees verder

 • Drukbezochte VVD verkiezingsavond in Drachten

  28 februari − Op de drukbezochte noordelijke verkiezingsavond die de VVD de Fryske Wâlden op maandag 27 februari in het Fries Congrescentrum in Drachten mede had georganiseerd blikten de Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Arno Rutte terug op de behaalde resultaten en gaven hun visie op o.a. de toekomst van de zorg, pensioenen en belastingen. Leden en belangstellenden stelden scherpe vragen aan de Kamerleden waardoor er een levendig inhoudelijk debat ontstond. “Na enkele jaren van recessie ziet de economie er nu, mede dankzij de VVD, weer beter uit en is er daardoor nu ook ruimte om ontstane scheefgroei te repareren, de (verpleeghuis-)zorg een duidelijke stimulans te geven en het defensiebudget te repareren” aldus beide Kamerleden. Opvallend was het grote aantal niet VVD leden die deze avond ook bezochten. In de pauzes en na afloop was er voldoende ruimte om de beide Kamerleden individueel te bevragen en met hen in discussie te gaan. Lees verder

 • Noordelijke verkiezingsavond in Fries Congrescentrum Drachten

  22 februari − Maandag 27 februari om 19:30 uur wordt er een debatavond georganiseerd in het Fries Congrescentrum te Drachten, iedereen is welkom, lid of geen lid. Lees verder

 • Terublik op de raad 16 februari: Over papier en werkelijkheid

  20 februari − ​Tijdens de laatste raadsvergadering ​onder voorzitterschap van mevrouw Mansveld - dank voor haar voortreffelijke waarneming - zagen we meerdere keren de kloof tussen papier en werkelijkheid. Punten waarop niet belangrijk lijkt hoe het in werkelijkheid is, als het maar goed op papier staat. Bij het eerste, en helaas ook het laatste, punt bleven we als VVD alleen staan in onze verwondering. Kennelijk hechten alle andere partijen meer belang aan papier. Lees verder

 • VVD-raadslid Lidewij Bergsma neemt afscheid

  15 februari − Lidewij Bergsma neemt afscheid als VVD-raadslid van Tytsjerksteradiel en maakt plaats voor Thorwald van der Tooren. Bergsma gaat aan het werk als advocaat-stagiaire gezondheidszorg bij Dirkzwager Advocaten & Notarissen in Nijmegen. Deze nieuwe functie valt niet te combineren met het raadslidmaatschap en om die reden heeft Bergsma besloten haar ontslag in te dienen bij burgemeester Mansveld. Op 20 april a.s. neemt de gemeenteraad afscheid van haar. Lees verder

 • Terugblik op de raad 26 januari - minderheidsgeluid VVD

  29 januari − De vergadering begon met veel actuele vragen, waaronder enkele van de VVD over infrastructuur en over de voortgang waterrecreatie Burgummer Mar. Deze werden snel en naar tevredenheid beantwoord. Een emotioneel punt bleek te zijn de evaluatie Symen Halbeswei. Veel partijen in de raad zien graag een betere, structurele oplossing. Daar zou echter een bedrag tot maximaal een miljoen euro voor vrijgemaakt moeten worden. Bovendien zou zo'n uitgave goed onderbouwd moeten worden: waarom die plek wel en andere plekken in de gemeente bijvoorbeeld niet. De meeste partijen voelen toch niet voor een grote investering en een onderzoek. De conclusie is dat het college tegen de zomer met een - bescheiden - nadere uitwerking van de mogelijkheden komt. Lees verder

 • Jeroen Gebben (VVD) voorgedragen als nieuwe burgemeester

  21 december − Tytsjerksteradiel kiest een nieuwe burgemeester. Op 20 december heeft de gemeenteraad Jeroen Gebben (VVD) voorgedragen aan de Commissaris van de Koning. Lees verder in het persbericht van de gemeente. Lees verder

 • Terugblik op de raad 15 december: appels en peren

  19 december − Na wat hilariteit rondom een technische storing met de microfoons en camera’s werd de vergadering al snel serieus. Als VVD hebben we het afgelopen jaar veelvuldig gevraagd naar duidelijkheid over hoe de gemeente omgaat met de kinderopvang. De nu uiteindelijk schriftelijke reactie van het college vinden we ondermaats. Zie als bijlage ook onze uitgeschreven reactie hierop. Het roept meer vragen op dan dat het beantwoordt, en maakt duidelijk dat het nog altijd een dubieuze constructie is waarbij één partij bevoordeeld wordt. Daar waar alle ondernemers een gelijke kans horen te hebben, geniet Kinderwoud een duidelijk voordeel omdat zij naast kinderopvang ook peuterspeelzaalwerk van de gemeente mogen doen. Zoals de wethouder suggereert: dat is een appel, ondernemers met alleen kinderopvang zijn peren. Die kan je niet met elkaar vergelijken. Dat snappen we, we snappen alleen niet dat als peren appels willen worden, ze daar voorlopig nog niet de gelegenheid toe krijgen. Pas in de loop van 2017 zal met Kinderwoud gesproken worden over het mogelijk afbouwen van hun voordeel… Dan maar afwachten of die gesprekken ook echt leiden tot verandering. Jammer dat andere fracties in de raad vooral ruimte blijven geven aan het subsidiëren van commerciële activiteiten. Zie ook het artikel hierover in de Actief (http://www.actiefonline.nl/politiek/tytsjerksteradiel/kinderopvang-leidt-tot-verwijten-in-raad-tytsjerksteradiel). Wordt vervolgd. Lees verder

 • Terugblik op de raad 17 november: monumentaal gesprek

  19 november − De vergadering van 17 november was druk bezocht. Ruim 20 inwoners hebben zorgen over het nieuwe bestemmingsplan voor Burgum dat in februari zal worden vastgesteld. De bedoeling is dat in dat bestemmingsplan regels komen over monumenten in onze gemeente. Die regels schrijven voor wat bewoners van monumenten wel en vooral ook niet mogen. De moeite die bewoners hiermee hebben is dat hierover geen overleg heeft plaatsgevonden, dat de regels betuttelend zijn juist in een tijd van terugtredende overheid en dat er geen enkele vorm van subsidie of hulp tegenover staat. Veel bewoners hebben hun huis uit zichzelf al goed onderhouden. Als dat voortaan alleen met vergunning mag, worden bewoners geconfronteerd met kosten, moeite en frustratie die uiteindelijk averechts kunnen gaan werken. Lees verder

 • Terugblik op raadsvergadering 3 november: krappe begroting

  07 november − Op 3 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2017 besproken en vastgesteld. De vergadering begon goed met felicitaties en bloemen voor ons raadslid Lidewij Bergsma vanwege het ontvangen van haar bul voor haar studie Rechtsgeleerdheid in Leiden. Op hoofdlijnen zit de begroting goed in elkaar, met een gezond financieel perspectief. Echter, niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat de gemeente meer geld van de regering krijgt. En dan nog hebben we maar een mager plusje van € 11.000,- aan het eind van het jaar. Verder blijkt bij nader bestuderen dat het college keuzes gemaakt heeft die we als VVD niet willen maken. Keuzes ook die de werkelijke financiële situatie vertroebelen. Lees verder

 • Pluim van MKB

  02 november − Tytjerksteradiel is door MKB-Nederland verkozen tot meest MKB-vriendelijke gemeente van Friesland. Goed nieuws, dat nog beter kan worden als we ook landelijk hoog weten te scoren. Ondanks dat blijft de gemeente terecht werken aan verbetering. Zoals dat hoort, samen met de ondernemers zelf. Lees verder

 • Cursus politiek actief Gemeente T'diel: unieke kans

  20 oktober − Op 13 december 2016 start in het gemeentehuis in Burgum de cursus Politiek Actief. Iedere inwoner van Tytsjerksteradiel met interesse in de lokale politiek is van harte welkom om mee te doen. Politiek Actief is een oriënterende cursus die vragen beantwoordt als ‘Hoe werkt de gemeente? Wat zijn de taken van de gemeenteraad? Hoe kun je als burger de besluitvorming beïnvloeden? Is het werk van een gemeenteraadslid iets voor mij?’ Lees verder

 • Terugblik op raadsvergadering 13 oktober: Waakzaam blijven

  19 oktober − De raadsvergadering van 13 oktober leek vooraf kort maar werd door vele actuele ontwikkelingen toch lang. Voor de VVD begon het met vragen over een verzakt voetpad in onze gemeente. In plaats van het voorkomen en in ieder geval zo snel mogelijk herstellen hiervan, is er nu een "pas op, gevaar" bord bij geplaatst. Volgens het college was dat nodig vanwege klachten en mogelijke aansprakelijkheidsstelling. Wat de VVD betreft is hier het afgelopen jaar geld verkeerd uitgegeven: liever goede wegen en paden dan een kunstgrasveld. Lees verder

 • PERSBERICHT - Ongelijke behandeling kinderopvangorganisaties Tytsjerksteradiel.

  13 oktober − Ongelijke behandeling kinderopvangorganisaties Tytsjerksteradiel. In de afgelopen jaren heeft de Gemeente Tytsjerksteradiel vele kleine lokale ondernemers in de kinderopvang niet op dezelfde wijze behandeld als de grootste kinderopvangorganisatie, Kinderwoud Kinderopvang b.v uit Heerenveen. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft sinds 1990 contacten met deze organisatie. In de loop der tijd is er een flinke scheefgroei ontstaan. Dat is de mening van een betrokken ouder, de heer Sjaak Hoekstra uit Burgum. Lees verder

 • Terugblik op raadsvergadering 15 september: Aandacht voor recreatie Burgumermar

  23 september − De raadsvergadering van 15 september kan met recht 'verhit' genoemd worden. Letterlijk dan, want het was erg warm die dag. Het was de eerste vergadering van mw. Mansveld als tijdelijke burgemeester. Het leek wel of ze er al die tijd al had gezeten, zo soepel vulde ze haar rol in. Aan het begin van de vergadering hebben we vanuit de VVD aandacht gevraagd voor de watersport op met name het Burgumermar. Voor het toerisme en de levendigheid zou het goed zijn als daar meer wordt toegestaan dan nu, ook in snelheid van varen. Het college heeft beloofd daar gesprekken over aan te gaan, maar wees ook op twee andere belangrijke partijen. De provincie bepaalt uiteindelijk wat wel en niet mag, en het benodigde draagvlak rondom de Burgumermar zal in belangrijke mate door de recreatiesector zelf georganiseerd moeten worden. Terechte aanvullingen. We zijn benieuwd. Lees verder

 • Terugblik op raadsvergadering 16 juni 2016: Situatie Caparis vertoont trekken van bananenrepubliek

  08 juli − De raadsvergadering van 16 juni leek vooraf rustig, maar bleek mooie discussie op te leveren. Het begon met de vraag van zowel VVD als CDA of het zandpad bij Nijdjip in Suwâld verhard kan worden. Wij hadden ons huiswerk gedaan: dat kan snel en eenvoudig, voor niet meer dan € 3.500 en helpt zowel de landbouw als schoolgaande kinderen enorm. Echter ... volgens het college zullen we moeten wachten tot het waterschap kennelijk vervuild asfalt heeft verwijderd, moet eerst een solide plan worden gemaakt en moet geld worden geregeld. De boodschap in de vergadering was: helaas Suwâld, nog een paar jaar geduld. Gelukkig bleek de bewering over het waterschap een week later toch niet waar en is het pad inmiddels aangepakt. Daar zijn we als VVD fractie heel blij mee. Lees verder

 • Column: De gemeenteraad en een zandpad in Suwâld

  06 juli − Als VVD-raadslid houd je je niet alleen bezig met 'beleid', 'begrotingen' en 'belastingen', maar soms ook met een praktisch verzoek uit de gemeente. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 juni 2016 stelde mijn collega-raadslid Nynke Koopmans van de VVD vragen aan de wethouder over de wens van het dorp Suwâld om een zandpad tussen het dorp en het buitengebied te verharden. Dit is goed voor de verkeersveiligheid (landbouwverkeer rijdt dan niet meer door het dorp), goed voor de inwoners (geen last meer van ronkende tractoren door het dorp), goed voor de boeren (scheelt een stuk omrijden en hoeven niet meer door het dorp te rijden) en goed voor de gemeente (de net opgeknapte weg door Suwâld gaat langer mee). Nu zal de pragmatisch ingestelde lezer denken: wat is het probleem en wat heeft de gemeenteraad daar mee te maken? Lees verder

 • Inwoners Burgum niet gehoord over noodopvang AZC

  03 november − De VVD-fractie vindt het zeer kwalijk dat de inwoners van Tytsjerksteradiel geen kans hebben gehad zich uit te spreken over de noodopvang van vluchtelingen bij het AZC in Burgum. Wethouder Fokkema (CDA) heeft afgelopen donderdag alleen een kort van tevoren aangekondigde “infomarkt” in het gemeentehuis georganiseerd. Het besluit tot uitbreiding van het AZC voor de noodopvang op de plek van een voetbalveld was toen al genomen, en er was daardoor geen ruimte voor inspraak van de burgers. Lees verder